۰

تور دی ماه مشهد 98

اطلاعات تور
عنوان تور تور دی ماه مشهد 98
نوع تور تور داخلی - تفریحی
مدت اقامت 3 شب و 4 روز
نوع سفر هوایی
زمان برگزاری دی ماه 98
خدمات تور
صبحانه
ناهار
شام
گشت
ترانسفر
بیمه
ویزا
بلیط
سیم‌کارت
شماره تماس ۰۲۱ ۸۸ ۹۶ ۰۰ ۴۶
قیمت شروع نرخ از 667.000 تومان
تخفیف‌ها -

برنامه گشت های انتخابی:

یک گشت نیمروزی+ترانسفر رفت و برگشت

یک گشت از گشت های زیر
چالیدره+بازار بعثت.1
2.امام زاده یاسروناصر+بازارویلاژ توریست
بازار الماس شرق+بازار وصال+باغ پرندگان.3
-باغ وحش+پارک جنگلی وکیل آباد.4
کوهسنگی+بازارزیست خاور( یابازارآلتون).5
چالیدره + بازار ویلاژ توریست.6
امام زاده یاسر و ناصر+بازار بعثت.7
حمام مهدی قلی بیگ+خانه داروغه.8
آرامگاه فردوسی+بقعه هارونیه.9

در صورت درخواست برنامه یکی از گشت ها و ترانسفر رفت و برگشت مبلغ 80.000 تومان به ازایه هرنفربه مبلغ تور اضافه می شود.

تورهای داخلی دی ماه در آژانس آلاله آسمان آبی 

 

۰۲۱ ۸۸ ۹۶ ۰۰ ۴۶

# نام هتل درجه کیفی برنامه گشت های انتخابی: یک گشت نیمروزی+ترانسفر رفت و برگشت یک گشت از گشت های زیر چالیدره+بازار بعثت.۱ ۲.امام زاده یاسروناصر+بازارویلاژ توریست بازار الماس شرق+بازار وصال+باغ پرندگان.۳ -باغ وحش+پارک جنگلی وکیل آباد.۴ کوهسنگی+بازارزیست خاور( یابازارآلتون).۵ چالیدره + بازار ویلاژ توریست.۶ امام زاده یاسر و ناصر+بازار بعثت.۷ حمام مهدی قلی بیگ+خانه داروغه.۸ آرامگاه فردوسی+بقعه هارونیه.۹ در صورت درخواست برنامه یکی از گشت ها و ترانسفر رفت و برگشت مبلغ ۸۰.۰۰۰ تومان به ازایه هرنفربه مبلغ تور اضافه می شود. اتاق یک تخته خدمات
۱ آذرAp667.000778.000Fb
۲ همتاAp718.000838.000Fb
۳ انقلاب
748.000883.000Fb
۴ کیهانAp754.000907.000Fb
۵ مرمر
778.000973.000Fb
۶ هاترا
853.0001.093.000Fb
۷ کارن
853.0001.063.000Fb
۸ فردوسی
973.0001.213.000Fb
۹ مشهد
1.243.0001.603.000Fb
۱۰ آرمان
1.513.0001.903.000Fb
۱۱ قصر طلایی
1.753.0002.323.000Fb
نام هتلآذر
درجه کیفیAp
برنامه گشت های انتخابی: یک گشت نیمروزی+ترانسفر رفت و برگشت یک گشت از گشت های زیر چالیدره+بازار بعثت.1 2.امام زاده یاسروناصر+بازارویلاژ توریست بازار الماس شرق+بازار وصال+باغ پرندگان.3 -باغ وحش+پارک جنگلی وکیل آباد.4 کوهسنگی+بازارزیست خاور( یابازارآلتون).5 چالیدره + بازار ویلاژ توریست.6 امام زاده یاسر و ناصر+بازار بعثت.7 حمام مهدی قلی بیگ+خانه داروغه.8 آرامگاه فردوسی+بقعه هارونیه.9 در صورت درخواست برنامه یکی از گشت ها و ترانسفر رفت و برگشت مبلغ 80.000 تومان به ازایه هرنفربه مبلغ تور اضافه می شود.667.000
اتاق یک تخته778.000
خدماتFb
نام هتلهمتا
درجه کیفیAp
برنامه گشت های انتخابی: یک گشت نیمروزی+ترانسفر رفت و برگشت یک گشت از گشت های زیر چالیدره+بازار بعثت.1 2.امام زاده یاسروناصر+بازارویلاژ توریست بازار الماس شرق+بازار وصال+باغ پرندگان.3 -باغ وحش+پارک جنگلی وکیل آباد.4 کوهسنگی+بازارزیست خاور( یابازارآلتون).5 چالیدره + بازار ویلاژ توریست.6 امام زاده یاسر و ناصر+بازار بعثت.7 حمام مهدی قلی بیگ+خانه داروغه.8 آرامگاه فردوسی+بقعه هارونیه.9 در صورت درخواست برنامه یکی از گشت ها و ترانسفر رفت و برگشت مبلغ 80.000 تومان به ازایه هرنفربه مبلغ تور اضافه می شود.718.000
اتاق یک تخته838.000
خدماتFb
نام هتلانقلاب
درجه کیفی
برنامه گشت های انتخابی: یک گشت نیمروزی+ترانسفر رفت و برگشت یک گشت از گشت های زیر چالیدره+بازار بعثت.1 2.امام زاده یاسروناصر+بازارویلاژ توریست بازار الماس شرق+بازار وصال+باغ پرندگان.3 -باغ وحش+پارک جنگلی وکیل آباد.4 کوهسنگی+بازارزیست خاور( یابازارآلتون).5 چالیدره + بازار ویلاژ توریست.6 امام زاده یاسر و ناصر+بازار بعثت.7 حمام مهدی قلی بیگ+خانه داروغه.8 آرامگاه فردوسی+بقعه هارونیه.9 در صورت درخواست برنامه یکی از گشت ها و ترانسفر رفت و برگشت مبلغ 80.000 تومان به ازایه هرنفربه مبلغ تور اضافه می شود.748.000
اتاق یک تخته883.000
خدماتFb
نام هتلکیهان
درجه کیفیAp
برنامه گشت های انتخابی: یک گشت نیمروزی+ترانسفر رفت و برگشت یک گشت از گشت های زیر چالیدره+بازار بعثت.1 2.امام زاده یاسروناصر+بازارویلاژ توریست بازار الماس شرق+بازار وصال+باغ پرندگان.3 -باغ وحش+پارک جنگلی وکیل آباد.4 کوهسنگی+بازارزیست خاور( یابازارآلتون).5 چالیدره + بازار ویلاژ توریست.6 امام زاده یاسر و ناصر+بازار بعثت.7 حمام مهدی قلی بیگ+خانه داروغه.8 آرامگاه فردوسی+بقعه هارونیه.9 در صورت درخواست برنامه یکی از گشت ها و ترانسفر رفت و برگشت مبلغ 80.000 تومان به ازایه هرنفربه مبلغ تور اضافه می شود.754.000
اتاق یک تخته907.000
خدماتFb
نام هتلمرمر
درجه کیفی
برنامه گشت های انتخابی: یک گشت نیمروزی+ترانسفر رفت و برگشت یک گشت از گشت های زیر چالیدره+بازار بعثت.1 2.امام زاده یاسروناصر+بازارویلاژ توریست بازار الماس شرق+بازار وصال+باغ پرندگان.3 -باغ وحش+پارک جنگلی وکیل آباد.4 کوهسنگی+بازارزیست خاور( یابازارآلتون).5 چالیدره + بازار ویلاژ توریست.6 امام زاده یاسر و ناصر+بازار بعثت.7 حمام مهدی قلی بیگ+خانه داروغه.8 آرامگاه فردوسی+بقعه هارونیه.9 در صورت درخواست برنامه یکی از گشت ها و ترانسفر رفت و برگشت مبلغ 80.000 تومان به ازایه هرنفربه مبلغ تور اضافه می شود.778.000
اتاق یک تخته973.000
خدماتFb
نام هتلهاترا
درجه کیفی
برنامه گشت های انتخابی: یک گشت نیمروزی+ترانسفر رفت و برگشت یک گشت از گشت های زیر چالیدره+بازار بعثت.1 2.امام زاده یاسروناصر+بازارویلاژ توریست بازار الماس شرق+بازار وصال+باغ پرندگان.3 -باغ وحش+پارک جنگلی وکیل آباد.4 کوهسنگی+بازارزیست خاور( یابازارآلتون).5 چالیدره + بازار ویلاژ توریست.6 امام زاده یاسر و ناصر+بازار بعثت.7 حمام مهدی قلی بیگ+خانه داروغه.8 آرامگاه فردوسی+بقعه هارونیه.9 در صورت درخواست برنامه یکی از گشت ها و ترانسفر رفت و برگشت مبلغ 80.000 تومان به ازایه هرنفربه مبلغ تور اضافه می شود.853.000
اتاق یک تخته1.093.000
خدماتFb
نام هتلکارن
درجه کیفی
برنامه گشت های انتخابی: یک گشت نیمروزی+ترانسفر رفت و برگشت یک گشت از گشت های زیر چالیدره+بازار بعثت.1 2.امام زاده یاسروناصر+بازارویلاژ توریست بازار الماس شرق+بازار وصال+باغ پرندگان.3 -باغ وحش+پارک جنگلی وکیل آباد.4 کوهسنگی+بازارزیست خاور( یابازارآلتون).5 چالیدره + بازار ویلاژ توریست.6 امام زاده یاسر و ناصر+بازار بعثت.7 حمام مهدی قلی بیگ+خانه داروغه.8 آرامگاه فردوسی+بقعه هارونیه.9 در صورت درخواست برنامه یکی از گشت ها و ترانسفر رفت و برگشت مبلغ 80.000 تومان به ازایه هرنفربه مبلغ تور اضافه می شود.853.000
اتاق یک تخته1.063.000
خدماتFb
نام هتلفردوسی
درجه کیفی
برنامه گشت های انتخابی: یک گشت نیمروزی+ترانسفر رفت و برگشت یک گشت از گشت های زیر چالیدره+بازار بعثت.1 2.امام زاده یاسروناصر+بازارویلاژ توریست بازار الماس شرق+بازار وصال+باغ پرندگان.3 -باغ وحش+پارک جنگلی وکیل آباد.4 کوهسنگی+بازارزیست خاور( یابازارآلتون).5 چالیدره + بازار ویلاژ توریست.6 امام زاده یاسر و ناصر+بازار بعثت.7 حمام مهدی قلی بیگ+خانه داروغه.8 آرامگاه فردوسی+بقعه هارونیه.9 در صورت درخواست برنامه یکی از گشت ها و ترانسفر رفت و برگشت مبلغ 80.000 تومان به ازایه هرنفربه مبلغ تور اضافه می شود.973.000
اتاق یک تخته1.213.000
خدماتFb
نام هتلمشهد
درجه کیفی
برنامه گشت های انتخابی: یک گشت نیمروزی+ترانسفر رفت و برگشت یک گشت از گشت های زیر چالیدره+بازار بعثت.1 2.امام زاده یاسروناصر+بازارویلاژ توریست بازار الماس شرق+بازار وصال+باغ پرندگان.3 -باغ وحش+پارک جنگلی وکیل آباد.4 کوهسنگی+بازارزیست خاور( یابازارآلتون).5 چالیدره + بازار ویلاژ توریست.6 امام زاده یاسر و ناصر+بازار بعثت.7 حمام مهدی قلی بیگ+خانه داروغه.8 آرامگاه فردوسی+بقعه هارونیه.9 در صورت درخواست برنامه یکی از گشت ها و ترانسفر رفت و برگشت مبلغ 80.000 تومان به ازایه هرنفربه مبلغ تور اضافه می شود.1.243.000
اتاق یک تخته1.603.000
خدماتFb
نام هتلآرمان
درجه کیفی
برنامه گشت های انتخابی: یک گشت نیمروزی+ترانسفر رفت و برگشت یک گشت از گشت های زیر چالیدره+بازار بعثت.1 2.امام زاده یاسروناصر+بازارویلاژ توریست بازار الماس شرق+بازار وصال+باغ پرندگان.3 -باغ وحش+پارک جنگلی وکیل آباد.4 کوهسنگی+بازارزیست خاور( یابازارآلتون).5 چالیدره + بازار ویلاژ توریست.6 امام زاده یاسر و ناصر+بازار بعثت.7 حمام مهدی قلی بیگ+خانه داروغه.8 آرامگاه فردوسی+بقعه هارونیه.9 در صورت درخواست برنامه یکی از گشت ها و ترانسفر رفت و برگشت مبلغ 80.000 تومان به ازایه هرنفربه مبلغ تور اضافه می شود.1.513.000
اتاق یک تخته1.903.000
خدماتFb
نام هتلقصر طلایی
درجه کیفی
برنامه گشت های انتخابی: یک گشت نیمروزی+ترانسفر رفت و برگشت یک گشت از گشت های زیر چالیدره+بازار بعثت.1 2.امام زاده یاسروناصر+بازارویلاژ توریست بازار الماس شرق+بازار وصال+باغ پرندگان.3 -باغ وحش+پارک جنگلی وکیل آباد.4 کوهسنگی+بازارزیست خاور( یابازارآلتون).5 چالیدره + بازار ویلاژ توریست.6 امام زاده یاسر و ناصر+بازار بعثت.7 حمام مهدی قلی بیگ+خانه داروغه.8 آرامگاه فردوسی+بقعه هارونیه.9 در صورت درخواست برنامه یکی از گشت ها و ترانسفر رفت و برگشت مبلغ 80.000 تومان به ازایه هرنفربه مبلغ تور اضافه می شود.1.753.000
اتاق یک تخته2.323.000
خدماتFb

انتشار مطلب

ارسال نظر

نظرات شما پس از تایید نمایش داده می‌شود.
آذربایجان

ویزای آذربایجان

ویزای توریستی، تجاری، الکترونیکی آذربایجان
آفریقای جنوبی

ویزای آفریقای جنوبی

ویزای توریستی آفریقای جنوبی
ازبکستان

ویزای ازبکستان

ویزای توریستی ازبکستان
استرالیا

ویزای استرالیا

ویزای توریستی استرالیا

تور مشهد هوایی بلیط مشهد تور هوایی مشهد تور ارزان مشهد آفر زمینی مشهد
Behpardakht