۰وقت سفارت فرانسه

02188960047

خانم نبی زاده : 09905287390


250.000 تومان

فرم شنگن فرانسه

مدارک مورد نیاز ویزا توریستی


مدارک مورد نیاز:
زمان مورد نیاز: فوری
مدت زمان: -
نوع ویزا: توریستی تجاری ترانزیت
زمان مانده: طبق درخواست به سفارت
قیمت پایه: ۲۵۰ تومان
X

درخواست وقت سفارت فرانسه

%2