۰ویزای تجاری مولتی ایران

مدارک مورد نیاز: اسکن پاس رنگی میهمان اسکن عکس پرسنلی میهمان تکمیل فرم و شناسنامه مدیر شرکت ایرانی روزنامه رسمی تاسیس و آگهی تاسیس و تغییرات شرکت ایرانی درخواست رسمی تو سربرگ
زمان مورد نیاز: هماهنگی با کانتر
مدت زمان: ۳ و ۶ ماهه
نوع ویزا: تجاری مولتی
زمان مانده: ۱۵ روزه
قیمت پایه: قیمت هماهنگ شود
X

درخواست ویزای تجاری مولتی ایران

%2