۰ویزای ازبکستان توریستی عادی 14روزه

مدارک مورد نیاز: اصل پاپورت | 2 قطعه عکس | فرم مشخصات اصلی
زمان مورد نیاز: ۸ روز کاری
مدت زمان: طبق درخواست
نوع ویزا: توریستی فوری
زمان مانده: طبق درخواست
قیمت پایه: ۹۰ دلار
X

درخواست ویزای توریستی فوری ازبکستان

%2